Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica a uznesenie VH SEMK a MDKS 27.2.2010

14. 3. 2010

 

Zápis z valného zhromaždenia SEMK a MDKS
konaného dňa 27.2.2010 v Stráňavách
 
Prítomní: Ing. Imrich Krommer, Štefan Dávidík, Dušan Púček, Jozef Horečný, František Dohňanský, Štefan Janíček, Štefan Kyzek, Ladislav Vlček, Pavel Pavlík, Peter Pavlík, Ing. Ľudovít Jakubec, Juraj Svoreň, Ladislav Csernok, MVDr. Juraj Rákossy, Štefan Nochta, Tibor Lády, Ing. Štefan Mák, Ing. Juraj Kurek, Milan Druska, Ing. Milan Šušlík, Ján Bačík, Ondrej Adamko, Peter Matalík, Ján Bučo
 
Program valného zhromaždenia :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Správa prezidenta
 5. Správa výcvikára
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa kontrolnej komisie
 8. Diskusia
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver
 
 1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol p. Štefan Dávidík.
 2. Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení Michal Komačka, Štefan Dávidík a František Dohňanský.
 3. Za overovateľov boli navrhnutí a zvolení Michal Komačka, Štefan Dávidík a František Dohňanský.
 4. Správu o činnosti SEMK predniesol prezident p. Kromer. V správe zhodnotil činnosť výboru SEMK za rok 2009. Kladne sa vyjadril k spolupráci s MDKS a prezidentom Zväzu. Kriticky sa vyjadril k MS, nakoľko sa nepodarilo presadiť, aby sa výsledky dosiahnuté v SEMK mohli započítať do MS. Vyzval chovateľov k väčšej zodpovednosti a dochvíľnosti pri plnení povinnosti, pre plynulú činnosť SEMK. Cieľom činnosti SEMK by malo byť dostať chovateľov do medzinárodného hodnotenia, a k tomu môžeme prispieť účasťou v medzinárodných pretekoch konaných SEF z miest vypustenia Oostende a Brusel. Delegátov privítal i predseda MDKS Ján Bučo.
 5. Správu o hospodárení SEMK predniesol p. Horečný, v ktorej podrobne informoval velné zhomaždenie o príjmoch a výdavkoch za rok 2009. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda Dušan Puček. Prečítal zápis z kontroly zo dňa 16.2.2010. Skonštatoval, že pri kontrole hospodárenia sa nevyskytli žiadne závady.
 6. Správu výcvikára predniesol p. Dohňanský. Zhodnotil ubehnutú sezónu a predniesol predstavy k sezóne 2010. Najmä informoval o zemen nomenklatúry číslovania chovateľov vo vzťahu k MDKS. Kriticky sa vyjadril k práci koordinátorov pretekov a vyzval k zlepšeniu spolupráce počas pretekov. Zhodnotil kontrolnú činnosť počas pretekov. Predniesol návrh pretekového plánu na rok 2010.
 7. Diskusia:
- p. Kurek vo svojom príspevku pozdravil členov VZ SEMK. Vyzval k užšej spolupráci MDKS a SEMK. Takisto navrhol pre zvýšenie účasti širšej členskej základne na organizáciu aspoň jedných pretekov s ranným štartom.
- p. Adamko – prepravca MDKS, sa priklonil k myšlienke jednodňových pretekov.  
- p .Matalík vo svojom príspevku hovoril o prepravnom vozidle OZ Sabinov. Ktoré realizovalo prepravu v sezóne 2009.
- p. Bačík hovoril o zachovaní pravidiel na najbližšie obdobie.
- p. Csernok sa priklonil k myšlienke p. Bačíka
- p. Púček navrhol p. Adamkovi aby sa do boxov v aute vyrobili vnútorné kŕmidlá podobné tým aké sú v aute maďarského Maratón klubu.
- p. Dohňanský predniesol návrh ocenení pretekov , v ktorom nastala zmena vzhľadom k tomu, že tento rok sa uskutočňujú preteky Brusel o osobný automobil.
- p. Krommer doplnil diskusiu návrhom na zaradenie jednodňových voľných pretekov v budúcnosti.
- p. Svoreň hovoril o špecializujúcich sa chovateľoch na preteky cez noc a vyzval výbor MDKS na overenie možnosti platenia členského príspevku do SZCHPH práve cez MDKS či SEMK.
- p. Davidík k opätovnému nezaradeniu pretekov SEMK do súťaže Majstrovstiev Slovenska a vyzval zároveň aby si členovia SEMK platili členské pravidelne a nielen v roku keď sa letí o automobil.
- p. Dohňanský k tomuto bodu navrhol aby pri odbere krúžkov 55M bolo automaticky účtované aj členské nakoľko vznikajú náklady na agendu pri predaji krúžkov.
- p. Komačka navrhuja aby výbor SEMK navrhol minimálne dve miesta pre nasadzovanie na Brusel a podľa počtu prihlásených holubov bude do smernice uvedené práve to kde bude najviac prihlásených holubov. Všetky holuby s označením 55M súťažiace o auto budú nasadené na jednom mieste. Ďalej navrhol aby v budúcnosti boli ocenenia podľa platných súradníc rozdelené do pásiem.
- Dr. Rákossy hovoril o zmene v oceneniach a prerozdelení väčších súm aby povedzme aj chovateľom, ktorí sú na vzdialenejších súradniciach vyšlo nejaké to ocenenie.
- p. .Kurek reagoval na dané diskusné príspevky a povedal, že podmienky MS schvaľuje valné zhromaždenie a z jeho strany bol prednesený návrh, ale tento nebol schválený.
 – p. Dávidík však opäť apeloval na prezidenta a členov VZ SZCHPH aby prispeli svojim hlasom ku zaradeniu pretekov SEMK do MS.
- p. Jakubec navrhuje pokúsiť sa presadiť jednotný čas štartu na 14,00 hod.
 
Pretekový plán na rok 2010 bol navrhnutý nasledovne:
19.6.2010 – Oldenburg
3.7.2010 – Oostende
17.7.2010 – Flensburg
31.7.2010 – Brusel
Pretekový plán bol schválený väčšinou prítomných delegátov. Jeden bol proti.
 
- výboru SEMK bola delegovaná úloha na vypracovanie presnej smernice s propozíciami pretekov Brusel 2010.
- vzhľadom k pomerne vysokej cene za prepravu holubov sa predstavitelia výborov MDKS a SEMK zaviazali vyriešiť otázku prepravy holubov výberom čo najefektívnejšej a najlacnejšej ponuky vzhľadom ku kritériám na prepravu holubov na preteky MDKS a SEMK.
 - uzávierka platieb členských príspevkov a tým pádom aj čas pre nahlásenie holubov je do 30.4.2010.
 
 1. Návrh na uznesenie predniesol p. Ján Bučo. Uznesenie bolo valným zhromaždením schválené jednohlasne.
 2. Valné zhromaždenie ukončil a delegátom za účasť poďakoval p. Štefan Dávidík.
 
 
Zapísal :           Ján Bučo                                                         ..................................................
 
Overovatelia zápisnice p. Davidík Štefan                                 ..................................................
                                    
 p. Dohňanský František                      ..................................................
 
p. Komačka Michal                            ..................................................
 
 
Uznesenie
z valného zhromaždenia SEMK a MDKS konaného dňa 27.02.2010.
 
 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje :
 
-                     program valného zhromaždenia
-                     overovateľov zápisnice M. Komačka, Š Dávidík, F. Dohňanský
-                     návrhovú komisiu v zložení M. Komačka, Š Dávidík, F. Dohňanský
-                     správu kontrolnej komisie
-                     návrh pretekového plánu SEMK na rok 2010
-                     ceny rodových obrúčok na rok 2010 – 3,00 EUR/1 kus
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie :
 
-                     správu prezidenta SEMK
-                     správu výcvikára
-                     správu ekonóma
-                     správu predsedu kontrolnej komisie
-                     spoluprácu s MDKS
 
Valné zhromaždenie ukladá :
 
-                     výboru SEMK vypracovať organizačnú smernicu k pretekovej sezóne roku 2010 s dôrazom na preteky Brusel o osobný automobil.
-                     koordinátorom prihlásenie a zaplatenie holubov na pretekovú sezónu 2010 do 30.04.2010
-                     výborom SEMK a MDKS zabezpečiť čo najefektívnejšiu prepravu holubov na preteky podľa schváleného pretekového plánu na rok 2010.
-                     výboru SEMK včas poslať koordinátorom program a rokovací materiál na najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.