Choď na obsah Choď na menu
 


Štatút Stredoeurópskeho maratón klubu

 

Stredoeurópsky maratón klub /SEMK/, je dobrovoľné združenie občanov /chovateľov poštových holubov/, podľa Zákona 83/90 Zb. § 25 o Združovaní občanov a vytvára sa v zmysle Stanov Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.

Združuje chovateľov poštových holubov, milovníkov dlhých maratónskych tratí. SEMK je založený na konzervatívnej báze s maximálnou stabilitou dohodnutých pretekov na dlhé časové obdobie, aby takto mohla byť využitá dlhodobá špecializácia chovateľov poštových holubov, ktorí chcú v tejto takzvanej kráľovskej disciplíne súťažiť.

 

Členstvo v klube

 

Členom SEMK môže byť každý chovateľ, ktorý podá členskú prihlášku a zaplatí schválený príspevok za daný rok. Výšku členského príspevku odsúhlasuje každý rok Konferencia SEMK.

 

Skladba, zloženie SEMK

 

SEMK sa skladá zo štátov, združuje štáty, ktoré vstupujú mimo svojho národného vyhodnotenia do združenia, spoločného vyhodnotenia dohodnutých pretekov v danom roku. Na tento účel vyčleňujú každý rok dohodnuté finančné prostriedky.

                       

Členské štáty

 

Slovenská republika, Maďarská republika, Rakúsko, Česká republika – časť Morava.

 

Organizácia SEMK

 

SEMK je organizovaný na dvoch organizačných stupňoch riadenia a súťaženia, vyhodnocovania pretekov. Prvý stupeň je národný, ktorý si zabezpečuje každý štát samostatne. Druhý vyšší stupeň je medzinárodný, do ktorého každý rok podľa dohody sa združujú jednotlivé členské štáty.

 

Národné orgány SEMK

 

Národnými orgánmi SEMK je Prezídium a Konferencia. Prezídium je výkonným orgánom a schádza sa podľa potreby najviac štyri krát ročne. Najvyšším orgánom je Konferencia SEMK a schádza sa maximálne dva krát ročne. Konferencia odsúhlasuje pretekový plán na daný rok, finančný rozpočet SEMK ako aj správu o činnosti SEMK za predchádzajúci rok.

 

Prezídium SEMK

 

Skladba Prezídia SEMK je nasledovná: Prezident klubu, Výkonný tajomník klubu, Výcvikár klubu, Ekonóm klubu, Veterinárny dozor klubu, Pretekový dispečér klubu.

 

Konferencia SEMK

 

Konferencia SEMK je najvyšším  orgánom SEMK, skladá sa s delegovaných zástupcov jednotlivých nasadzovacích stredísk SEMK, za každých 10 členov, aj začínajúca desiatka jeden delegát.

 

Kontrolná komisia SEMK

 

Kontrolná komisia je trojčlenná, je volená zo všetkých členov SEMK na obdobie 4 rokov.

 

VH zástupcov jednotlivých štátov SEMK

 

Vo valnej hromade jednotlivých štátov /národných klubov/ SEMK  ako hlavného medzinárodného orgánu po dohode pri združenom vyhodnotení pretekovej činnosti sú zástupcovia jednotlivých národných klubov. Za každý národný klub je vo Valnej hromade jednotlivých národných klubov Prezident a Tajomník národného klubu.

 

Medzinárodná kontrolná komisia

 

Medzinárodná kontrolná komisia je zložená z predsedov kontrolných komisií jednotlivých národných klubov. Vykonáva kontrolnú činnosť pri spoločnom vyhodnotení pretekovej činnosti jednotlivých štátov /národných klubov/ SEMK.

 

Dĺžka trvania orgánov klubu

 

Všetky orgány Stredoeurópskeho maratón klubu sa volia na obdobie 4 /štyroch/ rokov.

 

Preteková činnosť SEMK

 

Preteková činnosť SEMK sa riadi platným pretekovým poriadkom, ktorý vydal SZ CHPH, pri združenom vyhodnocovaní pretekov platia taktiež pretekové poriadky jednotlivých zúčastnených štátov.

 

Preteky SEMK

 

SEMK stanovuje stabilné vypúšťacie miesta jedná sa o tieto maratónske trate:

1.      Aachen

2.      Liége

3.      Brusel

4.      Kolín nad Rýnom

5.      Koblenz /od roku 2004 Oostende/

Dátumy pretekov získajú dlhodobú nemennú tradíciu, podľa zosúladenia

jednotlivými národnými klubmi SEMK.

 

Štarty pretekov

 

Štarty pretekov určuje centrálny medzinárodný pretekový dispečing. Do centrálneho pretekového dispečingu pre štart holubov sú delegovaní jednotliví národní dispečeri. Štarty holubov zo všetkých pretekov sa budú prevádzať vždy a zásadne ako preteky dvojdňové.

 

Majstrovstvo SEMK

 

Súťaží sa s 5 člennými družstvami, chovateľ môže na pretek nasadiť ľubovoľný počet družstiev. Za jedno družstvo sa už považuje keď chovateľ nasadí 2 holubov. /Týmto sa vychádza v ústrety chovateľom s menším stavom holubov/.

Vyhodnotenie majstrovstva 5/2. Z toho jeden holub určený a druhý doletený. Určený holub bude zásadne napísaný ako prvý na kontrolnom liste. Pri viacerých družstvách budú určené holuby napísané ako prvé z jednotlivých družstiev t.z. v poradí 1. 6. 11. napr. pri nasadení troch družstiev, atď.

 

Vyhodnotenie majstrovstva

 

Systémom koeficientov, za neumiestnené holuby trestný koeficient. Poradie chovateľov v majstrovstve SEMK, súčet najnižších koeficientov z určeného množstva pretekov s prípadným škrtaním najslabšieho preteku pokiaľ tak Konferencia SEMK rozhodne.

 

Stávky na holuby

 

Súťažiť o finančné, vecné a iné ceny budú môcť všetky holuby za ktoré chovateľ zaplatí určený finančný vklad. Inak bude chovateľ súťažiť len v majstrovstve SEMK. Spresňuje sa stávka v tzv. zlatej súťaži. V tejto stávke budú môcť súťažiť holuby, ktoré budú okrúžkované tzv. Zlatými krúžkami.

Ocenenie víťazov: vecnými cenami, finančnou odmenou, inými cenami. Počet ocenených holubov z jednotlivých pretekov určí vždy Konferencia SEMK pred pretekovou sezónou.

 

Generálne majstrovstvo

 

Finančnou odmenou a vecnými cenami, inými cenami, prvých desať chovateľov. /Pokiaľ Konferencia SEMK neurčí inak/.

 

Medzinárodne majstrovstvo z jednotlivých pretekov

 

Z každého preteku prvých 10 chovateľov vecnými cenami, finančnou odmenou, inými cenami. /Pokiaľ Valná hromada národných klubov nerozhodne inak/.

 

Medzinárodne generálne majstrovstvo

 

Podobne ako generálne majstrovstvo národné.  Pokiaľ Valná hromada národných klubov sa rozhodne takéto majstrovstvo vyhodnocovať.

 

Výpočet výsledkov

 

Národné majstrovstvo SEMK, národný výpočtár. Výpočet medzinárodných výsledkov Maďarsko resp. iný dohodnutý štát.

 

Preprava holubov

 

Dohodnutí prepravcovia pred pretekovou sezónou. Aachen, Liége, Brusel, Maďarský prepravca alebo iný dohodnutý prepravca. Preteky Kolín nad Rýnom, Koblenz, Oostende Slovenský prepravca alebo iný dohodnutý prepravca.

 

Zber holubov

 

V utorok pred štartom štát prepravcu, v stredu ostatné štáty, štart holubov v piatok.

 

Cena prepravy

 

Podľa ročnej kalkulácie prepravcu v závislosti na počte holubov a cien vstupov. Cenu prepravy odsúhlasí Konferencia SEMK pred každou pretekovou sezónou.

 

Každoročné vyhodnotenie výsledkov klubu

 

Vyhlásenie víťazov

 

Vyhodnotenie na národnej báze sa prevedie na Celoštátnej výstave, Oblastnej výstave, Regionálnej výstave resp. na usporiadanej samostatnej akcii a pod. Vyhodnotenie na medzinárodnej úrovni po dohode so zúčastnenými štátmi sa prevedie na samostatnej akcii, Maďarsko resp. iný dohodnutý štát.

 

Zánik členstva v SEMK

 

Nezaplatením stanoveného členského príspevku v danom termíne, vylúčením, úmrtím.

 

Majetok SEMK

 

Majetok klubu tvoria členské príspevky, dary, dotácie, sponzorské a iné príspevky.

 

Zánik SEMK

 

O zániku rozhodne Konferencia SEMK, ktorá je najvyšším orgánom klubu, orgánom všetkých členov klubu. Pri zániku SEMK sa vysporiadajú všetky záväzky, pohľadávky a zvyšok majetku sa rozdelí rovnakým dielom medzi členov SEMK.

 

 

V Nitre dňa 11.1.2003

 

                                                                       Prezident Stredoeurópskeho

                                                                                  Maratón klubu

 

                                                                       Ing. Vojtech Gyurovszky v.r.

 

 

 

 

                                                                       Výkonný tajomník Stredoeurópskeho

                                                                                  Maratón klubu

 

                                                                       Ing. Imrich Krommer v.r.

 

 

 

Štatút SEMK schválený Prezídiom SZ CHPH dňa 9.3.2003 v Nitre.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.